Logo Atom Solution
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN MÃ QR

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN MÃ QR

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhBản điều khoản điều kiện này áp dụng cho Khách hàng là cá nhân/hộ kinh doanh và tổ chức có đăng ký sử dụng Dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng mã QR của ATOM SOLUTION liên kết với BVBank.
Điều 2. Giải thích từ ngữ và từ viết tắt
1. Từ viết tắt
a. ATOM SOLUTION: Công ty cổ phần Giải pháp ATOM
b. BVBank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt
c. KH : Khách hàng
d. TKTT: Tài khoản thanh toán
e. VND: Đồng Việt Nam
f. GTPL: Giấy tờ pháp lý
2. Giải thích từ ngữ
a. Khách hàng: Là cá nhân/hộ kinh doanh và tổ chức có cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam và có đăng ký sử dụng Dịch vụ chấp nhận thanh toán mã QR của ATOM SOLUTION.
b. Đối tượng thanh toán: Là các cá nhân và/hoặc tổ chức có nhu cầu và nghĩa vụ phải thanh toán cho KH cho mục đích mua hàng hóa, dịch vụ hoặc cho các mục đích hợp pháp khác và sử dụng phương thức thanh toán bằng mã QR.
c. BVBank: Là Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt là ngân hàng có giấy phép kinh doanh, hoạt động hợp pháp để triển khai hợp tác kinh doanh cung cấp Dịch vụ của ATOM SOLUTION đến KH và/hoặc hỗ trợ ATOM SOLUTION xử lý dữ liệu thông qua hệ thống của BVBank trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của ATOM SOLUTION.
d Mã QR/ QR Code: Là một phương thức mã hóa các thông tin trong giao dịch thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin KH, thông tin sản phẩm dịch vụ, thông tin đơn hàng, thông tin thanh toán và/hoặc các thông tin liên quan khác (nếu có).
e. Dịch vụ chấp nhận thanh toán mã QR (“Dịch vụ”): Là dịch vụ chấp nhận thanh toán qua TKTT được ATOM SOLUTION hợp tác với BVBank cung cấp cho KH theo hình thức:
 • KH đăng ký sử dụng Dịch vụ với ATOM SOLUTION, được ATOM SOLUTION cấp Tài khoản QR liên kết với TKTT của KH và được sử dụng các giải pháp, công nghệ kỹ thuật để, hoặc yêu cầu tạo kết nối phương thức thanh toán bằng mã QR theo thông tin đã đăng ký với ATOM SOLUTION. Mỗi mã QR sẽ được mã hóa một số Tài khoản QR để xác định thông tin KH và thông tin TKTT nhận tiền của KH.
 • Các Đối tượng thanh toán sử dụng các Ứng dụng thanh toán quét mã QR của KH tại các cửa hàng/ website/ứng dụng của KH để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho KH.
 • KH nhận tiền thanh toán từ các Đối tượng thanh toán vào TKTT đã đăng ký và có thể theo dõi, quản lý các khoản tiền thu được theo từng cửa hàng kinh doanh, mã đơn hàng, mã sản phẩm cụ thể và/hoặc theo các nhu cầu quản lý khác của KH.
f. Tài khoản thanh toán: Là Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn bằng VND của KH mở tại BVBank, được KH chỉ định, đăng ký liên kết với Tài khoản QR để nhận tiền thanh toán từ các Đối tượng thanh toán.
g. Tài khoản QR: Là mã tài khoản thanh toán được ATOM SOLUTION cấp cho KH theo cấu trúc đã thống nhất với BVBank khi KH đăng ký sử dụng Dịch vụ của ATOM SOLUTION và được gắn với thông tin số TKTT mà KH cung cấp nhằm để xác định KH, TKTT nhận tiền của KH trong các mã QR thanh toán.
h. Thanh toán bằng mã QR: Là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông qua phương thức chuyển tiền/thanh toán bằng mã QR trên các Ứng dụng thanh toán.
i. Ứng dụng thanh toán: Là ứng dụng trên các thiết bị di động do Ngân hàng/Tổ chức trung gian thanh toán cung cấp cho các Đối tượng thanh toán, nhằm hỗ trợ thực hiện các giao dịch thanh toán/chuyển tiền thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng mã QR, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng, ứng dụng Ví điện tử của các Tổ chức trung gian thanh toán và các ứng dụng thanh toán khác có hỗ trợ thanh toán mã QR.
m. Nền tảng của Đối tác: Là ứng dụng, website và/hoặc một nền tảng điện tử khác của Đối tác liên kết được các Bên thỏa thuận liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho KH, đảm bảo an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định pháp luật.
n. Chứng từ điện tử: Là các dữ liệu, thông điệp điện tử, tin nhắn, ghi âm…được tạo lập và lưu tại hệ thống của ATOM SOLUTION thể hiện việc đăng ký Dịch vụ của KH và đã được KH xác thực đăng ký theo quy định của ATOM SOLUTION. Chứng từ điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, thỏa thuận, các điều khoản và điều kiện, đề nghị, thông báo, xác nhận, chỉ dẫn, thông tin, lệnh thanh toán, chỉ thị bằng phương tiện điện tử và các thông điệp dữ liệu khác liên quan tới việc giao kết hay thực hiện các giao dịch giữa ATOM SOLUTION và KH thông qua Đối tác liên kết.
o. Ngày làm việc: Là các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, hoặc thời gian làm việc thực tế của ATOM SOLUTION theo từng thời kỳ; ngoại trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định pháp luật hoặc các ngày nghỉ của ATOM SOLUTION.
Điều 3. Nội dung Dịch vụ
1. Đối tượng khách hàng và điều kiện sử dụng Dịch vụLà cá nhân, hộ kinh doanh cá thể (có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng Dịch vụ của ATOM SOLUTION và thỏa đồng thời các điều kiện sau:
a. Các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ thực tế của hộ kinh doanh/tổ chức đúng theo ngành nghề, lĩnh vực đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b. Không nằm trong danh sách KH có độ rủi ro cao hoặc đã bị chấm dứt hoạt động thanh toán ở BVBank hoặc do các tổ chức khác trong nước và quốc tế cung cấp và cập nhật.
c. Có ít nhất một TKTT VND được mở của BVBank đang hoạt động, và không áp dụng đối với: TKTT chung, TKTT mở thông qua người giám hộ/người đại điện theo pháp luật; TKTT bị tạm khóa chiều ghi Có hoặc bị tạm khóa cả hai chiều ghi Nợ và ghi Có (đối với KH là cá nhân); TKTT chung; Tài khoản vay trả nợ nước ngoài; Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp; Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; TKTT chuyên dùng khác; TKTT đang bị tạm khóa chiều ghi Có (đối với KH là Tổ chức).
d. Trường hợp đăng ký Dịch vụ thông qua các Nền tảng của Đối tác:
 • KH phải hoàn tất thủ tục đăng ký và xác thực thông tin đăng ký Tài khoản người bán (Merchant account) theo quy định của ATOM SOLUTION đã thống nhất với BVBank.
 • Thông tin đăng ký Tài khoản người bán của KH tại ATOM SOLUTION phải trùng khớp với thông tin Chủ tài khoản cá nhân/tổ chức đăng ký Dịch vụ với BVBank, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về Tên KH và Mã số thuế/Số GTPL/Số điện thoại,…
e. Chấp nhận tuân thủ mọi quy định của ATOM SOLUTION liên quan đến nghiệp vụ chấp nhận thanh toán mã QR.
f. Đáp ứng đủ các điều kiện khác (nếu có) về KH của ATOM SOLUTION trong từng thời kỳ.
2. Đăng ký sử dụng Dịch vụ
a. Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền sử dụng TKTT của KH có thể đăng ký sử dụng Dịch vụ hoặc chấm dứt sử dụng Dịch vụ thông qua Nền tảng của ATOM SOLUTION và/hoặc các phương thức khác được triển khai từng thời kỳ.
b. Tất cả các yêu cầu đăng ký Dịch vụ, tạo mã QR cũng như các thông tin, yêu cầu khác của KH được thực hiện qua Nền tảng của ATOM SOLUTION sẽ được gửi tới BVBank là chính xác, hợp pháp, hợp lệ và được gửi bởi chính KH (đối với cá nhân) hoặc Người đại diện hợp pháp/Người được ủy quyền của KH (đối với tổ chức) sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc đối với KH.
c. ATOM SOLUTION có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ nếu các thông tin, yêu cầu của KH không hợp lệ, không phù hợp theo quy định của ATOM SOLUTION trong từng thời kỳ (hoặc yêu cầu KH cung cấp bổ sung đầy đủ chứng từ và thông tin có liên quan trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch vụ).
d. Thông tin đăng ký sử dụng Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:
 • Thông tin KH: Tên đầy đủ của KH, Mã số thuế/Số GTPL, Số điện thoại và các thông tin khác (nếu có) của KH theo quy định từng thời kỳ.
 • Thông tin đăng ký Dịch vụ: Tài khoản QR, TKTT liên kết và các thông tin khác (nếu có).
 • Chứng từ điện tử thể hiện đầy đủ thông tin đăng ký Dịch vụ, sự đồng ý Bản Điều khoản điều kiện sử dụng Dịch vụ, phương thức xác thực giao dịch đăng ký của KH và các thông tin khác (nếu có).
3. Mã QR và nguyên tắc khởi tạo Tài khoản QR
a. Mã QR được tích hợp vào nền tảng/hệ thống/hạ tầng/phần mềm quản lý bán hàng/thiết bị bán hàng/quản lý giao dịch thanh toán của KH hoặc của Đối tác liên kết cung cấp dịch vụ cho KH, được in sẵn đặt tại các điểm kinh doanh của KH hoặc được khởi tạo mỗi khi KH yêu cầu thanh toán theo tiêu chuẩn VietQR của NAPAS và tiêu chuẩn cơ sở cho mã QR do NHNN Việt Nam ban hành từng thời kỳ.b. Mỗi mã QR sẽ được mã hóa các thông tin thanh toán cho KH, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin: Thông tin Ngân hàng thụ hưởng; Thông tin Tài khoản QR; Loại tiền giao dịch (VND); Thông tin đơn hàng; Số tiền giao dịch; Nội dung thanh toán; và các thông tin liên quan khác (nếu có). tùy theo nhu cầu sử dụng Dịch vụ của KH và khả năng đáp ứng của hệ thống KH/Đối tác liên kết.c .Khi KH đăng ký Dịch vụ với ATOM SOLUTION, ATOM SOLUTION sẽ tự động tạo và cung cấp Tài khoản QR cho KH hoặc KH có thể đăng ký khởi tạo Tài khoản QR theo nhu cầu quản lý của mình nhưng phải đảm bảo tuân thủ cấu trúc đã được ATOM SOLUTION thống nhất với BVBank như sau:
 • Số Tài khoản QR: là một chuỗi 18 ký tự số và/hoặc chữ, được hệ thống ATOM SOLUTION khởi tạo khi KH đăng ký Dịch vụ với ATOM SOLUTION có cấu trúc như sau:
AAAA(4 Ký tự đầu)BBBBB(5 Ký tự tiếp theo)XXXXXXXXX(9 ký tự cuối)
Là mã Đối tác liên kết (Partner ID), gồm 4 ký tự số và/hoặc chữ do BVBank quy định, dùng để quản lý nhóm dịch vụ và Đối tác/BVBank phát triển KHLà Mã cửa hàng của KH (MID - Merchant ID), gồm 5 ký tự số và/hoặc chữ do ATOM SOLUTION quy định cố định cho mỗi KH/mỗi cửa hàng của KH hoặc theo thỏa thuận giữa ATOM SOLUTION với BVBank, nhằm nhận diện KH và các cửa hàng của KH (nếu có)Là chuỗi 9 ký tự số và/hoặc chữ ngẫu nhiên do hệ thống ATOM SOLUTION sinh ra theo yêu cầu của KH hoặc theo thỏa thuận của ATOM SOLUTION và BVBank nhằm nhận diện, quản lý doanh thu bán hàng của KH theo từng mã đơn hàng và/hoặc sản phẩm, dịch vụ ...
 • Tên Tài khoản QR:
(i) Đối với KH là cá nhân: Tên Tài khoản QR được mặc định là Tên Chủ TKTT được liên kết với Tài khoản QR.(ii) Đối với KH là tổ chức: Tùy theo nhu cầu của KH, Tên Tài khoản QR có thể đăng ký là Tên Chủ TKTT được liên kết với Tài khoản QR; hoặc Tên cửa hàng của KH (Tên viết tắt/Tên thương hiệu/Tên đầy đủ) nhưng phải đảm bảo:- Tên viết tắt/Tên đầy đủ của cửa hàng theo GPKD của KH hoặc Tên thương hiệu có đăng ký với Cục Sở Hữu Trí Tuệ.- Không chứa các từ/cụm từ vi phạm pháp luật, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.- Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên cá nhân/tổ chức khác; có giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý do Cục sở hữu trí tuệ cấp.
 • KH có thể đăng ký, khởi tạo nhiều số Tài khoản QR theo nhu cầu quản lý doanh thu của mình (theo từng cửa hàng, mã đơn hàng, mã sản phẩm,…) trong phạm vi cấu trúc Tài khoản QR đã đăng ký và liên kết trên cùng một TKTT hoặc các TKTT khác nhau của KH. Tại một thời điểm, 01 (một) Tài khoản QR chỉ được liên kết cố định với một TKTT duy nhất và không được điều chỉnh/thay đổi.
 • BVBank có quyền thay đổi nguyên tắc đăng ký Tài khoản QR bất kỳ thời điểm nào, phù hợp với quy định của ngân hàng, của Pháp luật.
 • Căn cứ cấu trúc số Tài khoản QR mà ATOM SOLUTION đã thống nhất, khi tiếp nhận các giao dịch thanh toán/chuyển tiền đến bằng mã QR của KH thì hệ thống BVBank sẽ tự động nhận diện KH, TKTT nhận tiền và có quyền quyết định ghi Có số tiền tương ứng vào TKTT liên kết của KH đối với các giao dịch hợp lệ theo quy định này.
4. Quy định giao dịch chấp nhận thanh toán bằng mã QR
a. Loại tiền giao dịch: VND.
b. Chỉ áp dụng đối với các giao dịch thanh toán/chuyển tiền thanh toán cho mục đích mua bán hàng hóa/dịch vụ và các giao dịch tài chính hợp pháp khác; không áp dụng đối với giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo, mua bán các sản phẩm, dịch vụ bị cấm theo quy định từng thời điểm của ATOM SOLUTION và BVBank và/hoăc của pháp luật Việt Nam và/hoặc không thuộc phạm vi hoạt động giấy phép kinh doanh được cấp của KH.
c. KH không được cấu kết với các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi gian lận trong quá trình thanh toán, giao dịch thanh toán khống (không cung cấp hàng hóa, dịch vụ), ứng tiền mặt cho khách hàng để hưởng hoa hồng.
d. BVBank thực hiện ghi Có vào TKTT của KH các giao dịch thanh toán/chuyển tiền qua mã QR của KH khi đáp ứng điều kiện sau:
(i) Số tài khoản thụ hưởng khớp đúng với số Tài khoản QR của KH tại BVBank.(ii) Tên tài khoản thụ hưởng khớp đúng với tên Tài khoản QR.(iii) Số Tài khoản QR còn hoạt động. (iv) TKTT của KH đủ điều kiện ghi Có tại thời điểm BVBank xử lý.
e. Kết quả xử lý giao dịch thanh toán qua mã QR sẽ được BVBank thông báo cho KH qua hệ thống bán hàng/hệ thống quản lý giao dịch thanh toán mã QR của KH do ATOM SOLUTION cung cấp (sau khi có sự đồng ý của KH) và/hoặc các kênh thông báo của BVBank được triển khai từng thời kỳ và/hoặc KH có thể thực hiện tích hợp thêm thiết bị nhận thông báo trên Nền tảng của ATOM SOLUTION để nhận kết quả giao dịch từ BVBank.
f. Các trường hợp do lỗi hệ thống không ghi Có được vào TKTT của KH; hoặc TKTT không hợp lệ tại thời điểm ghi Có hoặc giao dịch thanh toán/chuyển tiền qua mã QR không đáp ứng các điều kiện tại Điểm d) Khoản 4 Điều này, BVBank sẽ thực hiện hoàn trả lại Ngân hàng chuyển tiền/Đối tượng thanh toán cho KH và/hoặc ghi Có bổ sung theo quy định chung về đối soát, hoàn trả giao dịch chuyển tiền trong nước của BVBank.
g. KH chủ động theo dõi, quản lý các giao dịch thanh toán mã QR qua hệ thống/chương trình quản lý bán hàng/giao dịch thanh toán QR do ATOM SOLUTION cung cấp; hoặc qua sao kê TKTT và/hoặc qua các báo cáo giao dịch được ATOM SOLUTION cung cấp.

Điều 4. Phí dịch vụ

1. Mức phí, tần suất thu phí: Theo Biểu phí (nếu có) được BVBank quy định trong từng thời kỳ và thông báo công khai tại các website chính thức của BVBank, ứng dụng NHĐT khi KH đăng ký Dịch vụ, các kênh giao dịch của ATOM SOLUTION và/hoặc các kênh thông báo khác của BVBank.
2. Tài khoản thu phí: TKTT đăng ký sử dụng Dịch vụ của KH. KH đồng ý cho BVBank tự động trích tiền trên TKTT này để thu phí (nếu có).

Điều 5: Thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

Việc KH xác nhận Bản điều khoản điều kiện này cũng đồng nghĩa với việc KH đã được nhận thông báo, đọc hết, hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ Bản điều khoản điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của ATOM SOLUTION được đăng tải trên “Thỏa thuận người dùng” được ATOM niêm yết công khai tại địa chỉ: https://atomsolution.vn/vi/user-agreement“Chính sách bảo mật thông tin mở rộng” được ATOM niêm yết công khai tại địa chỉ: https://atomsolution.vn/vi/privacy-policy. Các thỏa thuận và chính sách này sẽ được cập nhật và chỉnh sửa để phù hợp với luật pháp Việt Nam, các quy định liên quan của các cơ quan quản lý nhà nước và BVBank cung cấp dịch vụ cho ATOM SOLUTION theo từng thời kì. Theo đó KH:
1.
Đồng ý cho phép ATOM SOLUTION và BVBank thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của KH (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm phù hợp theo quy định của Pháp luật trong từng thời điểm) và được quyền chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu của KH cho bên còn lại thông qua việc kết nối giữa Nền tảng của ATOM SOLUTION và hệ thống của BVBank để cung cấp Dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng mã QR cho KH, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
a. Tiếp nhận, xử lý và phản hồi kết quả xử lý yêu cầu đăng ký/chấm dứt Dịch vụ cho KH, bao gồm: các yêu cầu đăng ký Dịch vụ, tạo Tài khoản QR, Mã QR; yêu cầu khởi tạo/kích hoạt Tài khoản QR đã đăng ký theo cấu trúc trước đó; các thông điệp dữ liệu, chỉ thị và các xác nhận của KH liên quan đến Dịch vụ được thực hiện trên Nền tảng của ATOM SOLUTION.
b. Gửi, nhận, hiển thị mã QR thanh toán và kết quả thanh toán trên hệ thống bán hàng của KH/các Nền tảng của ATOM SOLUTION.
c. Gửi và nhận thông báo phát sinh giao dịch ghi Có trên TKTT của KH thông qua Nền tảng của ATOM SOLUTION/hệ thống bán hàng của KH đối với các giao dịch nhận chuyển tiền/thanh toán qua Mã QR được BVBank/ATOM SOLUTION liên kết cung cấp.
d. Đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng Dịch vụ mà BVBank và ATOM SOLUTION liên kết cung cấp cho KH.
e. Đối soát, thanh quyết toán giao dịch, phí dịch vụ (nếu có), giải quyết thắc mắc, khiếu nại của KH liên quan tới Dịch vụ.
f. Và các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật.
2.
Hiểu, đồng ý, không hủy ngang và/hoặc không có bất kỳ khiếu nại gì về việc cho ATOM SOLUTION liên kết và/hoặc BVBank:
(i) Thu thập, xử lý và lưu trữ Thông tin KH (bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân) cho mục đích cung cấp Dịch vụ chấp nhận thanh toán bằng mã QR.
(ii) Thời gian lưu trữ, xử lý Thông tin KH được ATOM SOLUTION và/hoặc BVBank áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
(iii) Mọi sự đồng ý của KH tại Bản điều khoản điều kiện này là dựa trên cơ sở tự nguyện và hiểu biết rõ ràng về các quyền và nghĩa vụ của các Bên theo các quy định pháp luật có liên quan (bao gồm việc BVBank được thực hiện toàn bộ các quyền của Bên Kiểm Soát và Xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật về Bảo vệ dữ liệu cá nhân).
3.
Hiểu rõ rằng Dịch vụ KH đang sử dụng được thực hiện theo phương thức, giao dịch điện tử BVBank triển khai áp dụng trong từng thời kỳ qua nền tảng công nghệ của ATOM SOLUTION liên kết/các kênh NHĐT của BVBank. Theo đó KH đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn khi thực hiện các giao dịch theo các phương thức điện tử. Đồng thời KH cũng hiểu và đồng ý rằng sẽ có những sự cố, rủi ro, thiệt hại nhất định có thể xảy ra mặc dù BVBank đã cố gắng ngăn chặn, khắc phục bao gồm không giới hạn như: tính không liên tục, bị gián đoạn, sự cố đường truyền, điện, mạng, thiết bị, vi rút, hacker tất công, hoặc gian lận, đánh cắp thông tin, các rủi ro khác…và KH chấp nhận những rủi ro, thiệt hại (nếu có).

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của KH

1. Quyền của KH
 1. Được ATOM SOLUTION cung cấp Dịch vụ theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này.
 2. Được quyền yêu cầu kiểm tra, giải đáp thắc mắc và/hoặc khiếu nại, tra soát về các giao dịch nhận tiền chuyển đến/thanh toán qua Mã QR được ATOM SOLUTION/BVBank liên kết cung cấp (nếu có) phát sinh trên TKTT của KH trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Khiếu nại, tra soát phải được gửi thông qua tổng đài 1900 555596 và/hoặc tại các điểm giao dịch của BVBank trong vòng sáu mươi (60) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại giao dịch được thực hiện theo quy định xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại giao dịch TKTT được ATOM SOLUTION/BVBank liên kết và NHNN quy định từng thời kỳ.
 3. Các quyền khác theo quy định của Bản điều khoản điều kiện này, Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng TKTT của BVBank và quy định khác có liên quan của pháp luật.
2. Trách nhiệm của KH
 1. Chịu trách kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các thông tin KH cung cấp để đăng ký Dịch vụ, tạo Tài khoản QR và mã QR. Bất kỳ sai sót nào trong việc cung cấp các thông tin này cũng có thể dẫn đến việc tiền được chuyển vào một tài khoản không đúng hoặc số tiền không đúng hoặc giao dịch chuyển tiền không được thực hiện. KH tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi sự không chính xác của giao dịch chuyển tiền/thanh toán được thực hiện qua mã QR do KH yêu cầu.
 2. Cam kết và đảm bảo hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình.
 3. Đảm bảo các giao dịch thanh toán qua mã QR là giao dịch hợp pháp, không có mục đích liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 4. Không được cho thuê, cho mượn, chuyển mã QR/TKTT cho cá nhân, đơn vị khác thực hiện, sử dụng trái phép.
 5. Chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết khiếu nại, bồi thường cho người mua hàng về các khiếu nại liên quan đến cung cấp/bảo hành hàng hóa, dịch vụ của KH.
 6. Chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trực tiếp với các Đối tác liên kết liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ riêng của Đối tác liên kết cung cấp cho KH.
 7. Kịp thời thông báo với BVBank, hoàn trả hoặc phối hợp với BVBank hoàn trả các khoản tiền khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn ghi Có trên TKTT của KH hoặc nghi ngờ TKTT của KH bị lợi dụng.
 8. Có trách nhiệm thanh toán các khoản phí, tiền phạt, bồi thường thiệt hại cho BVBank/ATOMSOLUTION (nếu có) và các nghĩa vụ khác theo quy định của Bản điều khoản điều kiện này và quy định pháp luật.
 9. Chủ động theo dõi các thông báo của BVBank về các giao dịch/sự kiện phát sinh trên các TKTT và/hoặc Dịch vụ của KH qua tin nhắn SMS, email, và/hoặc các kênh thông báo của ATOM SOLUTION. Trường hợp phát hiện các nội dung sai khác, bất thường, KH có trách nhiệm thông báo ngay cho BVBank/ATOM SOLUTION các nội dung sai khác, bất thường này và chịu trách nhiệm với các rủi ro phát sinh trong trường hợp không thông báo/thông báo không kịp thời tới BVBank.
 10. Các nghĩa vụ khác theo quy định từng thời kỳ của BVBank và pháp luật.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của ATOM SOLUTION

1. Quyền của ATOM SOLUTION
 1. Có quyền yêu cầu KH cung cấp các thông tin, văn bản liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ; yêu cầu KH phối hợp xử lý các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện Dịch vụ theo Bản điều khoản điều kiện này.
 2. Có quyền từ chối, tạm ngừng/ngừng/chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho KH bất cứ lúc nào khi phát sinh và/hoặc nghi ngờ một trong các trường hợp sau:
  (i) Hồ sơ, thông tin đăng ký mở TKTT của KH không đạt yêu cầu theo quy định của BVBank, BVBank thực hiện tạm khóa/đóng TKTT của KH.
  (ii) KH chấm dứt hoạt động kinh doanh/thu hồi GPKD theo quy định của pháp luật.
  (iii) BVBank đánh giá, nhận định hoạt động kinh doanh của KH có dấu hiệu gian lận, giả mạo, rủi ro, gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của BVBank, KH.
  (iv) KH chấp nhận các giao dịch thanh toán cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
  (v) KH không đáp ứng đầy đủ các điều kiện sử dụng dịch vụ, không tuân thủ quy định của BVBank, NHNN và/hoặc vi phạm các thỏa thuận khác.
  (vi) Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng, sự kiện ngoài tầm kiểm soát và/hoặc khả năng thực hiện của BVBank.
  (vii) Theo yêu cầu KH hoặc của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  (viii) Các trường hợp khác theo quy định của BVBank tại từng thời kỳ.
 3. Dịch vụ được ATOM SOLUTION hợp tác cùng với BVBank và các bên thứ ba khác phát triển trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối Internet, do đó, tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng hoặc thực hiện được một số hoặc tất cả các Dịch vụ do việc bảo trì hệ thống, xảy ra sự cố do sự kiện bất khả kháng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. ATOM SOLUTION được quyền miễn trừ trách nhiệm trong việc đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ một cách liên tục và không bị gián đoạn bởi các lý do này.
 4. Được miễn trừ mọi trách nhiệm và rủi ro xảy ra phát sinh liên quan đến:
  (i) Các giao dịch do KH thực hiện thông qua ứng dụng nền tảng thanh toán, bao gồm không giới hạn các rủi ro liên quan đến sản phẩm, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đối tác của KH.
  (ii) Các hành vi gian lận, giả mạo, giao dịch khống hoặc các giao dịch được thực hiện bởi người có thẩm quyền không phù hợp với quy định nội bộ của của KH.
  (iii) KH/Nhân viên của KH hoặc Đối tác vô ý hoặc cố ý để lộ/tiết lộ thông tin giao dịch cho bên thứ ba khác.
 5. Được quyền cung cấp các thông tin liên quan đến KH, các giao dịch thanh toán QR trên TKTT của ĐVCNT cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc cho bên thứ ba khác theo quyết định của BVBank.
 6. Được quyền chủ động thực hiện hợp tác hoặc dừng hợp tác với BVBank trong việc cung cấp Dịch vụ tới KH mà không cần phải thông báo với KH.
 7. Các quyền khác theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này và các văn bản thỏa thuận khác giữa các bên và quy định của pháp luật liên quan.
2. Trách nhiệm của ATOM SOLUTION
 1. Cung cấp đầy đủ thông tin về Dịch vụ, giao dịch thanh toán QR nếu có yêu cầu của KH.
 2. Có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và thực hiện Dịch vụ theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này và quy định pháp luật.
 3. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản điều khoản điều kiện này và pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành

1. Bản điều khoản điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày KH xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều kiện và điều khoản được nêu.
  2. ATOM SOLUTION được phép thay thế, sửa đổi, bổ sung Bản điều khoản điều kiện này và thông báo cho KH theo các hình thức: gửi thư điện tử đến email của KH đã cung cấp cho ATOM SOLUTION và/hoặc công bố trên website: https://atomsolution.vn của ATOM SOLUTION trước tối thiểu 07 ngày trước khi áp dụng. Các nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung có giá trị nếu KH vẫn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi sự thay thế, sửa đổi, bổ sung nêu trên có hiệu lực trừ khi KH phản đối bằng cách liên hệ ATOM SOLUTION để yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ tại Bản Điều khoản và Điều kiện này.
   3. KH cam kết thực hiện đúng theo Bản điều khoản điều kiện này cũng như các quy định của ATOM SOLUTION cho đến khi có sự kiện pháp lý làm chấm dứt Bản điều khoản điều kiện.
    Contact Image

    Hãy trải nghiệm sự đơn giản và tự động toàn trình trong thanh toán ngay hôm nay!